Junior Eurovision Song Contest: Mae’r Cymry ar eu ffordd!

Mai 10, 2018

  • Chwilio am sêr 9-14 oed i ganu dros Gymru yn y Junior Eurovision Song Contest

  • Cyfle unigryw i berfformio o flaen cynulleidfa o filiynau ar draws Ewrop a thu hwnt

Yn 2018, am y tro cyntaf erioed, mi fydd Cymru yn cystadlu fel cenedl unigol yn y Junior Eurovision Song Contest – ac mae cyfle i sêr ifanc ganu dros Gymru ar lwyfan ENFAWR y gystadleuaeth ym Minsk, Belarws ym mis Tachwedd.

Mae S4C, a’r cwmni cynhyrchu Rondo Media, heddiw (10 Mai 2018) wedi dechrau’r daith i ddod o hyd i berfformwyr ifanc i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth nad oes ei thebyg! Mae’r ceisiadau yn cael eu gwahodd drwy’r wefan s4c.cymru/junioreurovision er mwyn cofrestru ar gyfer cyfres o glyweliadau ym mis Mehefin.

Darllen mwy…

Gwobr ‘Ysbryd yr Ŵyl’ yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Mai 8, 2018

“Bu’r drws ar gau am rhy hir” – rhaglen onest am drychineb Hillsborough yn derbyn Prif Wobr yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

Rhaglen ddogfen bwerus, emosiynol a gonest o Gymru sydd wedi derbyn gwobr Ysbryd yr Ŵyl yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd eleni.

Hillsborough: Yr Hunllef Hir, sy’n gynhyrchiad gan gwmni Rondo Media, oedd dewis y panel o feirniaid o blith yr holl raglenni a chyfresi ar restr enwebiadau’r ŵyl eleni, oedd yn cynnwys cynyrchiadau rhagorol o’r Alban, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, Cernyw, Ynys Manaw, Llydaw a’r gwledydd Celtaidd eraill.

Ysbryd yr Ŵyl yw gwobr bwysica’r ŵyl, ac fe’i rhoddir i’r cynhyrchiad o’r safon uchaf sy’n llwyr neu’n sylweddol mewn iaith Geltaidd. Cafodd y wobr ei rhoi ar nos Wener 4 Mai 2018, ar noson ola’r ŵyl dridiau o hyd a gafodd ei chynnal eleni yn Llanelli. Roedd hi’n un o bedair gwobr a roddwyd i raglenni a chyfresi S4C eleni.

Darllen mwy…

Band Cymru 2018: Rownd Derfynol

Ebrill 16, 2018

Band Cymru 2018: Y Ffeinal

 

  • Band Arian Llaneurgain
  • Band BTM
  • Band y Cory
  • Brass Beaumaris

Y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe

Nos Sul 22.04.18

5.30pm

TOCYNNAU AM DDIM!

bandcymru@rondomedia.co.uk

029 2022 3456

07973 847858 (nosweithiau a phenwythnosau)

 

Codi Hwyl: Yr Alban

Chwefror 28, 2018

Yn y gyfres newydd, bwriad Dilwyn Morgan a John Pierce Jones ydy hwylio’r Mystique o amgylch Ynysoedd Heledd a gorllewin yr Alban. Ond yn unol a thraddodiad Codi Hwyl mae pethau yn mynd o chwith ar y daith gychwynnol i Fangor, Gogledd Iwerddon. A fyddan nhw’n cyrraedd Yr Alban o gwbl?

Nos Wener, Mawrth 2, 20.25 S4C

6 x 30″ (Cyfres 6)

Ffion Dafis: Bras, Botox a’r Bleidlais

Chwefror 27, 2018

Ganrif wedi i rai merched ennill y bleidlais am y tro cyntaf, yr actores a’r awdures Ffion Dafis sy’n mynd ar daith bersonol i weld faint sydd wedi newid i fenywod erbyn heddiw. Yn ogystal a siarad a’r menywod dylanwadol yn ei bywyd ei hun, bydd Ffion yn sgwrsio a merched ysbrydoledig o bob cwr o’r wlad er mwyn gweld faint mae cymdeithas wedi symud ymlaen. Wrth fwrw golwg yn ol dros rai o frwydrau mawr y mudiad hawliau merched, bydd Ffion yn myfyrio ar y brwydrau sydd dal angen eu hennill.

Nos Sul, Mawrth 4, 20.00 S4C

1 x 60″

Dechrau Canu Dechrau Canmol

Chwefror 2, 2018

Bydd wynebau newydd a chyfarwydd yn dod ynghyd i gyflwyno un o gyfresi hynaf S4C ar ei newydd wedd nos Sul, 4 Chwefror ar S4C.

Mae’r gyfres grefyddol Dechrau Canu Dechrau Canu wedi bod yn rhan annatod o amserlen S4C ers 1989, ond o hyn ymlaen bydd pump cyflwynydd newydd yn ymuno âr rhaglen.

Darllen mwy…

Band Cymru – Rowndiau Cynderfynol

Ionawr 30, 2018

Band Cymru 2018 – Rowndiau Cynderfynol

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth


Sadwrn 17.02.18

2.30pm

Band Arian Llaneurgain

Band y Cory

Band Mawr Coleg Brenhinol Cymru

8.00pm

Band Pres Dinas Caerdydd (Melin Griffith)

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

3 D Brass


 

Sul 18.02.18

2.30pm

Band BTM

Band Tylorstown

Brass Beaumaris

8.00pm

Band ‘Temperance’ Tongwynlais

Band Tref Porth Tywyn (Burry Port)

Band Mawr Cymdeithas Jazz Prifysgol Caerdydd


 

Mynnwch eich sedd yn y gynulleidfa i brofi gwefr y cystadlu a mwynhau seiniau godidog byd y bandiau.

Offer cyfieithu ar gael

Tocynnau am ddim

029 2022 3456

bandcymru@rondomedia.co.uk

 

Deddf Erthylu 1967

Ionawr 23, 2018

Oeddech chi yn eich arddegau hwyr neu eich ugeiniau yn ystod Chwyldro’r Chwedegau?

Rydym angen eich cymorth i adrodd stori hollbwysig am fywydau menywod yng Nghymru cyn Deddf Erthylu 1967.

Gan nodi 50 mlynedd ers gweithredu Deddf Erthylu 1967, mae Rondo yn cynhyrchu rhaglen i S4C am erthyliad a’r effaith a gafodd y ddeddfwriaeth drawsnewidiol yma ar fywydau menywod Cymru. Bydd y ffilm hanes llafar hon yn adrodd hanes sut y cafodd y frwydr am erthyliad diogel a chyfreithiol ei hennill gan edrych ar y sefyllfaoedd anobeithiol y gorfodwyd merched iddo cyn i’r ddeddf gael ei basio.

Rydym yn awyddus i glywed gan ferched a gafodd eu bywydau wedi ei effeithio gan erthyliad ac sy’n barod i siarad â ni yn gyfrinachol. Hoffem siarad â menywod sydd wedi ymgyrchu am y mater a chyda gweithwyr iechyd proffesiynol gan gynnwys doctoriaid, nyrsys a meddygon teulu a allai fod â straeon am y pwnc o’r 1960’au. Yn benodol, hoffem siarad â merched gafodd brofiad o erthyliad cartref neu stryd gefn cyn 1967.

Gallwn eich sicrhau y byddwn yn trin y pwnc gyda’r sensitifrwydd y mae’n ei haeddu ac ein bod yn frwd dros ddweud y stori hollbwysig am Ddeddf 1967 a’i goblygiadau hyd yn hyn.

Bydd yr holl sgwrs yn gwbl gyfrinachol.

Os yr ydych yn gallu helpu, anfonwch e-bost i merched@yetitelevision.com neu cysylltwch â Jacci – ffôn/testun 07855 358525 

 

Cynefin

Ionawr 5, 2018

Yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd Bro Ffestiniog. Mae hi’n ardal sy’n frith o hanes, o straeon y chwareli llechi i chwedlau’r Mabinogi. Yn ogystal ag ymweld a’r man lle bu chwarter cyfoeth Prydain Fawr yn cuddio yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cawn glywed am fath arbennig iawn o drafnidiaeth. Byddwn hefyd yn ceisio cael ateb i’r cwestiwn os yw hi wir yn bwrw glaw o hyd ym Mlaenau Ffestiniog.

Nos Sul,  Ionawr 7, 20.00 S4C

6 x 60″