Battle of the Bands

Mai 22, 2019

Bandiau Cory a Thredegar – dau o fandiau pres gorau Cymru, a’r byd – yn mynd benben am y teitl cenedlaethol.

Rhan o gyfres ‘Our Lives’ BBC – casgliad o raglenni sy’n dathlu amrywiaeth ein cymdeithas.

Nos Lun, Mai 27, 7.30 BBC One Rhwydwaith

1 x 30″

Gwobr Gŵyl Ryngwladol Efrog Newydd

Ebrill 10, 2019

Mae un o raglenni Rondo wedi derbyn clod rhyngwladol yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2019 neithiwr.

Cipiodd Ffion Dafis: Bras, Botox a’r Bleidlais (S4C) y fedal efydd yn y categori rhaglen ddogfen gymunedol. Mae’r rhaglen ysbrydoledig hon yn dilyn taith bersonol Ffion Dafis i glywed straeon anhygoel menywod Cymru heddiw.

Mae Gŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd yn dathlu creadigrwydd y diwydiant cyfryngau ar draws hanner cant o wledydd. Cynhaliwyd seremoni wobrau’r ŵyl yn Las Vegas ar 9 Ebrill 2019.

Ysgol Gerdd Ceredigion yn ennill Côr Cymru 2019 ac yn mynd i’r Eurovision

Ebrill 8, 2019

Bydd Ysgol Gerdd Ceredigion yn hedfan allan i Gothenburg yn Sweden ym mis Awst i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Eurovision Choir 2019 ar ôl ennill cystadleuaeth Côr Cymru 2019.

Y côr o siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin dan arweiniad Islwyn Evans oedd dewis y beirniaid nos Sul 7 Ebrill yn Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth mewn noson a gafodd ei chyflwyno’n fyw ar S4C yng nghwmni’r darlledwyr Heledd Cynwal a Morgan Jones.

Yn ychwanegol at y tlws, roedd yna wobr ariannol o bum mil o bunnau.

Ysgol Gerdd Ceredigion, Johns’ Boys o Rosllannerchrugog, CF1 o Gaerdydd, Côr Ieuenctid Môn a Chôr Sioe Ieuenctid Môn oedd y pum côr aeth benben a’i gilydd mewn cystadleuaeth gafodd ei chanmol i’r cymylau gan y beirniaid.


Gellir darllen y datganiad i’r wasg yn ei gyfanrwydd ar wefan S4C

Côr Cymru 2019

Chwefror 25, 2019

Darllediadau o gystadleuaeth gorawl S4C Côr Cymru sy’n cael ei chynnal bob dwy flynedd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Heledd Cynwal a Morgan Jones fydd yn cyflwyno’r darllediadau ar S4C.

Bydd enillydd Côr Cymru 2019 yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision.

Nos Sul, Mawrth 03, 20.00 S4C

5 x 60″ (rowndiau cynderfynol)

Côr Cymru – Y Ffeinal a Côr Cymru Cynradd yn fyw ar S4C 06/07 Ebrill 2019

Cynefin

Ionawr 6, 2019

Yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn croesi i Ynys Enlli er mwyn mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd yr ynys. O ddarn mor fach o dir, mae’n syndod faint o hanesion sydd i’w cael yma o’r Mynaich i’r Môr-ladron i’r Brenhinoedd. Yn ogystal â’r ffermwyr, pysgotwyr a chychwyr, byddwn yn cyfarfod y saer sy’n sicrhau fod y gorffennol yn goroesi ac yn cael cip ar yr 20,000 o Ddrycin Manaw sy’n ymweld â’r ynys yn flynyddol.

Nos Sul, Ionawr 6, 20.00 S4C

8 x 60″ (Cyfres 2)

Wynne at the Deep End

Ionawr 4, 2019

Cyfres yn dilyn y canwr opera a’r darlledydd Wynne Evans wrth iddo geisio meistroli sgiliau y mae eraill wedi treulio oes yn perffeithio.

Nos Wener, Ionawr 4, 19.30 BBC One (Cymru)

3 x 30″

Sgorio: Dathlu 30

Rhagfyr 20, 2018

Cyfweliadau arbennig a chlipiau o’r archif i ddathlu un o gyfresi mwyaf eiconig S4C. Yn 1988, sbardunodd Sgorio chwyldro mewn darlledu pel-droed: am y tro cyntaf erioed, roedd gemau’r cyfandir ar gael ym Mhrydain. Roedd modd gweld ser mwya’r byd yn wythnosol a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe drodd y gyfres yn ffenomenon. Bydd y rhaglen hon yn olrhain holl hanes y tri degawd diwethaf ac yn dathlu’r gyfres ar ei ffurf bresennol, yng nghwmni cyn-gyflwynwyr a rhai o wynebau enwocaf pel-droed Cymru.

Nos Iau, Rhagfyr 27, 22.00 s4C

1 x 60″

Carolau Llandudno 2018

Rhagfyr 20, 2018

Darllediad o ddigwyddiad Nadoligaidd poblogaidd S4C sy’n cael ei drefnu ar y cyd gyda’r Daily Post ac yn cael ei gynnal eleni yn Theatr Venue Cymru, Llandudno ar nos Sul Rhagfyr y 16eg – mae’r digwyddiad wedi llwyddo i godi miloedd o bunnoedd ar gyfer cartrefi plant Ty Gobaith a Hope House. Mae’n gyfle i dathlu’r Nadolig gydag adloniant a charolau diri, ac i gynnig llwyfan i dalentau perfformio Cymru sydd wedi serennu eleni mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau a digwyddiadau.

Nos Iau, Rhagfyr 20, 21.30 S4C

1 x 60″

Y Wal

Tachwedd 12, 2018

Mewn cyfres bwerus ac amserol, y cyflwynydd Ffion Dafis sy’n ymweld â 6 o waliau mwya’ eiconig y byd yn yr Unol Daleithiau a Mecsico, Israel a Phalesteina, Corea, Cyprus, Gogledd Iwerddon a Berlin. Bydd yn teithio i galon cymunedau sy’n byw yng nghysgod y wal, yn cwrdd â rhai sydd methu byw heb waliau, a’r rhai sy’n brwydro i’w tynnu i lawr. Bydd yn holi pam fod waliau’n cael eu hadeiladu, a beth sy’n digwydd pan fod waliau’n cael eu dymchwel. Yn ystod y daith emosiynol, bydd Ffion yn cwrdd â phobl sydd a’u bywydau wedi eu trawsnewid yn llwyr gan y wal. Pobl sydd wedi eu gwahanu oddi wrth deuluoedd ac anwyliaid, pobl sy’n dygymod â chaledi oherwydd y wal a phobl sy’n brwydro i chwalu’r creithiau meddyliol mae waliau yn eu creu.

Mae hon yn gyfres am obaith, undod a chryfder ysbryd pobl, er gwaetha’r rhanniadau sy’n cael eu creu gan waliau.

Y Wal

Nos Sul, Tachwedd 18, 20.00 S4C

6 x 60″

Gŵyl Cerdd Dant 2018

Tachwedd 9, 2018

Mae cerdd dant yn unigryw i ni fel Cymry, ac mor boblogaidd ag erioed. Uchafbwynt calendr pob un sy’n ymddiddori yn y grefft yw’r Ŵyl Cerdd Dant, ac eleni cynhelir yr Ŵyl Cerdd Dant yn ardal Blaenau Ffestiniog a’r Fro. Gallwch ddilyn holl gyffro cystadlu yr Ŵyl eleni mewn dwy raglen ar S4C.

Darllediad y prynhawn: 14.00 – 16.40  Darllediad y nos: 19.35 – y diwedd!

Bydd darllediad ar Radio Cymru hefyd o 19.30 ymlaen