Battle of the Bands

Mai 22, 2019

Bandiau Cory a Thredegar – dau o fandiau pres gorau Cymru, a’r byd – yn mynd benben am y teitl cenedlaethol.

Rhan o gyfres ‘Our Lives’ BBC – casgliad o raglenni sy’n dathlu amrywiaeth ein cymdeithas.

Nos Lun, Mai 27, 7.30 BBC One Rhwydwaith

1 x 30″

Gwobr Gŵyl Ryngwladol Efrog Newydd

Ebrill 10, 2019

Mae un o raglenni Rondo wedi derbyn clod rhyngwladol yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2019 neithiwr.

Cipiodd Ffion Dafis: Bras, Botox a’r Bleidlais (S4C) y fedal efydd yn y categori rhaglen ddogfen gymunedol. Mae’r rhaglen ysbrydoledig hon yn dilyn taith bersonol Ffion Dafis i glywed straeon anhygoel menywod Cymru heddiw.

Mae Gŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd yn dathlu creadigrwydd y diwydiant cyfryngau ar draws hanner cant o wledydd. Cynhaliwyd seremoni wobrau’r ŵyl yn Las Vegas ar 9 Ebrill 2019.

Ysgol Gerdd Ceredigion yn ennill Côr Cymru 2019 ac yn mynd i’r Eurovision

Ebrill 8, 2019

Bydd Ysgol Gerdd Ceredigion yn hedfan allan i Gothenburg yn Sweden ym mis Awst i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Eurovision Choir 2019 ar ôl ennill cystadleuaeth Côr Cymru 2019.

Y côr o siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin dan arweiniad Islwyn Evans oedd dewis y beirniaid nos Sul 7 Ebrill yn Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth mewn noson a gafodd ei chyflwyno’n fyw ar S4C yng nghwmni’r darlledwyr Heledd Cynwal a Morgan Jones.

Yn ychwanegol at y tlws, roedd yna wobr ariannol o bum mil o bunnau.

Ysgol Gerdd Ceredigion, Johns’ Boys o Rosllannerchrugog, CF1 o Gaerdydd, Côr Ieuenctid Môn a Chôr Sioe Ieuenctid Môn oedd y pum côr aeth benben a’i gilydd mewn cystadleuaeth gafodd ei chanmol i’r cymylau gan y beirniaid.


Gellir darllen y datganiad i’r wasg yn ei gyfanrwydd ar wefan S4C

Chwilio am Seren – Junior Eurovision

Ebrill 2, 2019

Rydyn ni’n chwilio am sêr ifanc i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ganu sy’n cynnig cyfle unigryw i gynrychioli Cymru yn un o gystadlaethau canu mwya’r byd i bobol ifanc – sef y Junior Eurovision Song Contest 2019 yn Gliwice, Gwlad Pwyl.

Mae croeso i unigolion neu grwpiau (hyd at 6 aelod) i gystadlu, ac mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un rhwng 9 a 14 mlwydd oed ar y 24ain o Dachwedd, 2019.

Bydd angen canu yn y Gymraeg os ydych chi’n cyrraedd y 12 olaf OND bydd LOT o help ar gael ar hyd y ffordd.

Rhagor o wybodaeth: s4c.cymru/junioreurovision

Côr Cymru 2019

Chwefror 25, 2019

Darllediadau o gystadleuaeth gorawl S4C Côr Cymru sy’n cael ei chynnal bob dwy flynedd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Heledd Cynwal a Morgan Jones fydd yn cyflwyno’r darllediadau ar S4C.

Bydd enillydd Côr Cymru 2019 yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision.

Nos Sul, Mawrth 03, 20.00 S4C

5 x 60″ (rowndiau cynderfynol)

Côr Cymru – Y Ffeinal a Côr Cymru Cynradd yn fyw ar S4C 06/07 Ebrill 2019

Cynefin

Ionawr 6, 2019

Yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn croesi i Ynys Enlli er mwyn mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd yr ynys. O ddarn mor fach o dir, mae’n syndod faint o hanesion sydd i’w cael yma o’r Mynaich i’r Môr-ladron i’r Brenhinoedd. Yn ogystal â’r ffermwyr, pysgotwyr a chychwyr, byddwn yn cyfarfod y saer sy’n sicrhau fod y gorffennol yn goroesi ac yn cael cip ar yr 20,000 o Ddrycin Manaw sy’n ymweld â’r ynys yn flynyddol.

Nos Sul, Ionawr 6, 20.00 S4C

8 x 60″ (Cyfres 2)

Wynne at the Deep End

Ionawr 4, 2019

Cyfres yn dilyn y canwr opera a’r darlledydd Wynne Evans wrth iddo geisio meistroli sgiliau y mae eraill wedi treulio oes yn perffeithio.

Nos Wener, Ionawr 4, 19.30 BBC One (Cymru)

3 x 30″

Sgorio: Dathlu 30

Rhagfyr 20, 2018

Cyfweliadau arbennig a chlipiau o’r archif i ddathlu un o gyfresi mwyaf eiconig S4C. Yn 1988, sbardunodd Sgorio chwyldro mewn darlledu pel-droed: am y tro cyntaf erioed, roedd gemau’r cyfandir ar gael ym Mhrydain. Roedd modd gweld ser mwya’r byd yn wythnosol a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe drodd y gyfres yn ffenomenon. Bydd y rhaglen hon yn olrhain holl hanes y tri degawd diwethaf ac yn dathlu’r gyfres ar ei ffurf bresennol, yng nghwmni cyn-gyflwynwyr a rhai o wynebau enwocaf pel-droed Cymru.

Nos Iau, Rhagfyr 27, 22.00 s4C

1 x 60″

Carolau Llandudno 2018

Rhagfyr 20, 2018

Darllediad o ddigwyddiad Nadoligaidd poblogaidd S4C sy’n cael ei drefnu ar y cyd gyda’r Daily Post ac yn cael ei gynnal eleni yn Theatr Venue Cymru, Llandudno ar nos Sul Rhagfyr y 16eg – mae’r digwyddiad wedi llwyddo i godi miloedd o bunnoedd ar gyfer cartrefi plant Ty Gobaith a Hope House. Mae’n gyfle i dathlu’r Nadolig gydag adloniant a charolau diri, ac i gynnig llwyfan i dalentau perfformio Cymru sydd wedi serennu eleni mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau a digwyddiadau.

Nos Iau, Rhagfyr 20, 21.30 S4C

1 x 60″

Y Wal

Tachwedd 12, 2018

Mewn cyfres bwerus ac amserol, y cyflwynydd Ffion Dafis sy’n ymweld â 6 o waliau mwya’ eiconig y byd yn yr Unol Daleithiau a Mecsico, Israel a Phalesteina, Corea, Cyprus, Gogledd Iwerddon a Berlin. Bydd yn teithio i galon cymunedau sy’n byw yng nghysgod y wal, yn cwrdd â rhai sydd methu byw heb waliau, a’r rhai sy’n brwydro i’w tynnu i lawr. Bydd yn holi pam fod waliau’n cael eu hadeiladu, a beth sy’n digwydd pan fod waliau’n cael eu dymchwel. Yn ystod y daith emosiynol, bydd Ffion yn cwrdd â phobl sydd a’u bywydau wedi eu trawsnewid yn llwyr gan y wal. Pobl sydd wedi eu gwahanu oddi wrth deuluoedd ac anwyliaid, pobl sy’n dygymod â chaledi oherwydd y wal a phobl sy’n brwydro i chwalu’r creithiau meddyliol mae waliau yn eu creu.

Mae hon yn gyfres am obaith, undod a chryfder ysbryd pobl, er gwaetha’r rhanniadau sy’n cael eu creu gan waliau.

Y Wal

Nos Sul, Tachwedd 18, 20.00 S4C

6 x 60″