UWCH GYNHYRCHYDD CHWARAEON

Dyma gyfle cyffrous gan Rondo i benodi Uwch Gynhyrchydd Chwaraeon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am oruchwylio holl allbwn brand Sgorio, tra hefyd yn sicrhau comisiynau newydd i’r adran a’r cwmni.

 

Lleoliad: Caernarfon/ Caerdydd
Cyflog: i’w drafod
Cytundeb: 2 flynedd
Dyddiad cau: 21/05/18

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am arwain a rheoli staff ar ddau leoliad gan sicrhau strwythur a chynlluniau i gyfleu’r allbwn angenrheidiol mewn modd effeithiol ac effeithlon. Mae’r allbwn hwn yn cynnwys gwaith arloesol yr adran ym meysydd y cyfryngau digidol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth a phrofiad eang a chynhwysfawr ym maes darlledu cynnwys chwaraeon. Yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfathrebwr/wraig wrth reddf, ac yn brif gyswllt yr adran wrth drafod gyda darlledwyr a phartneriaid eraill.

Pwrpas y swydd:

Bydd yr Uwch Gynhyrchydd yn gyfrifol am arwain cynyrchiadau chwaraeon Rondo o’r egin syniad at gyfleu’r cynnwys gorffenedig o’r safon uchaf i’r darlledwr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli staff ac adnoddau ar ddau leoliad.  Bydd disgwyl i’r Uwch Gynhyrchydd chwilio am gyfleoedd newydd ar draws pob agwedd o’r byd chwaraeon a chymryd rhan flaenllaw wrth gefnogi’r adran i sicrhau llif o syniadau i’w gwireddu.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

 • Arwain y tîm chwaraeon a sicrhau cyflenwi cynnwys o’r safon uchaf, yn brydlon ac o fewn cyllideb
 • Rheoli staff ar ddau leoliad gan sicrhau strwythur a chynlluniau i gyfleu’r allbwn angenrheidiol mewn modd effeithiol ac effeithlon
 • Rheoli a chynnal y berthynas  gyda chomisiynwyr
 • Chwilio am gomisiynau chwaraeon newydd yng Nghymru a thu hwnt
 • Ymgynghori â Chynhyrchwyr a Rheolwyr Cynhyrchu i gynllunio amserlen staffio ac adnoddau angenrheidiol i gyfleu’r cynnwys
 • Dealltwriaeth gynhwysfawr o holl brosesau’r cynyrchiadau ar draws pob platfform

Hanfodol

 • Profiad eang ar amryw o gynyrchiadau, ac yn meddu ar y gallu i greu a chyfleu syniadau creadigol newydd sy’n arwain at gomisiynau yng Nghymru a thu hwnt
 • Medru rheoli, ysbrydoli ac ysgogi pobl, gweithio’n drefnus, yn hunan gymhelliol, cyfathrebu’n hyderus, a’r gallu i weithio dan bwysau heb oruchwyliaeth
 • Y gallu i gadw trosolwg ar ddarllediadau’r adran, gan sicrhau cyflenwi cynnwys ar amser, o fewn cyllideb a heb gyfaddawdu ar safon.
 • Medru cyfathrebu’n gryno a rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg

Manteisiol

 • Gwybodaeth drylwyr o gyfresi chwaraeon a ddarlledir yng Nghymru
 • Profiad yn ymwneud â chynyrchiadau ac yn gyfarwydd â’r gymuned ddarlledu ehangach yn enwedig ym myd chwaraeon
 • Profiad o negydu cytundebau talent/gweithwyr llawrydd
 • Dealltwriaeth o faterion cyfreithiol perthnasol i’r cynyrchiadau a’r darllediadau

Nodweddion Personol

 • Y gallu i reoli ac amserlennu aelodau’r tîm
 • Y gallu i weithio dan bwysau a heb oruchwyliaeth
 • Y gallu i fentora a hyfforddi aelodau’r adran chwaraeon
 • Trwydded yrru llawn a pharodrwydd i deithio.
 • Parod i weithio o swyddfeydd Rondo yng Nghaerdydd a Chaernarfon yn ôl y galw.

Sut i wneud cais

Dylid anfon CV a llythyr yn cefnogi’ch cais at liz.lewis@rondomedia.co.uk  erbyn 17.00 Mai 21ain 2018

(The above advert is for the post of Executive Producer for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential)