Efrog Newydd yn rhoi llwyfan i’r Cantata Memoria

Ionawr 13, 2017

Bydd campwaith corawl Syr Karl Jenkins, sy’n nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, yn cael ei berfformio ar lwyfan fyd-enwog Carnegie Hall yn Efrog Newydd – y tro cyntaf iddo gael ei berfformio yn fyw yng ngogledd America gan rannu a chofio hanes Aberfan ar draws y byd.

Comisiynwyd y gwaith gan S4C, a’i greu gan y cyfansoddwr o Benclawdd Syr Karl Jenkins a’r Prifardd Mererid Hopwood. Fe’i perfformiwyd am y tro cyntaf erioed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 8 Hydref 2016, gyda’r darllediad cyntaf ar S4C y noson ganlynol. Darllen mwy…

Gwobr Hollywood i ddogfen am ffotograffydd Rhyfel Fietnam

Ionawr 9, 2017

Mae rhaglen ddogfen sy’n dathlu gwaith a bywyd y ffotograffydd byd-enwog o Ruddlan, y diweddar Philip Jones Griffiths, wedi ennill gwobr fawreddog yn Los Angeles, gwobr Hollywood International Independent Documentary Awards am y ffilm ddogfen dramor orau.

Darlledwyd y rhaglen arobryn Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam yn Chwefror y llynedd ar S4C, gyda gohebydd tramor y BBC Wyre Davies yn cyflwyno.

Bwriad y gwobrau yw hyrwyddo a chydnabod gwaith cynhyrchwyr ffilmiau dogfen ar draws y byd. Mae’r gwobrau yn digwydd yn fisol, ac enillodd Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam wobr yng nghategori mis Rhagfyr.

Roedd y rhaglen ddogfen yn gyd-gynhyrchiad rhwng cwmni cynhyrchu Rondo Media, S4C a chwmni cynhyrchu o Dde Corea, JTV, Jeonju Television.

Roedd y ffilm yn dogfennu’r hyn wnaeth Philip Jones Griffiths yn enwog, ei gyfnod fel ffotograffydd rhyfel yn Fietnam. Yn ystod y rhyfel tynnodd Philip rai o’r delweddau mwyaf graffig ac ingol, a darluniodd wlad ranedig oedd yn cael ei rheibio gan ymyrraeth wleidyddol, a’i malurio gan ymladd mewndirol. Mae gwaith Philip yn parhau i ysbrydoli hyd heddiw ac yn enghraifft wych o ffotonewyddiaduraeth.

Dywedodd Llion Iwan, Comisiynydd Ffeithiol S4C,

“Llongyfarchiadau i gwmni cynhyrchu Rondo Media ar eu llwyddiant rhyfeddol. Mae’r lluniau dynnodd Philip yn ystod, ac wedi Rhyfel Fietnam yn parhau i daro tant gyda phobl heddiw, ac yr un mor berthnasol yn ein hoes ni. Fel darlledwr cenedlaethol Cymru roedd hi’n bwysig bod S4C yn talu teyrnged a dathlu ei waith drwy gomisiynu’r rhaglen ddogfen arbennig hon.”

Dywedodd Gareth Williams, Prif Weithredwr Cwmni Cynhyrchu Rondo Media:

“Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill y wobr ryngwladol yma am raglen i S4C yr ydym yn hynod o falch ohoni. Hoffem longyfarch yn enwedig y tîm cynhyrchu Caryl Ebenezer a Luned Phillips. Mae’n enghraifft arbennig o safon cynyrchiadau ffeithiol Rondo, a chynhyrchiad erbyn hyn sydd hefyd yn cael ei ddosbarthu ledled y byd gan BBC Worldwide.

Rydym yn falch eithriadol o’r bartneriaeth sydd wedi ei meithrin gyda chwmni JTV yn Ne Corea – ein partner cynhyrchu ar y rhaglen hon. Roeddem hefyd yn ffodus iawn o gefnogaeth merched y ffotograffydd – Katherine Holden a Fanny Ferrato, y cwmni Magnum Photos, cyfranwyr nodedig fel John Pilger, Don McCullin a Noam Chomsky. Rydym yn hynod o ddiolchgar hefyd i’r cyflwynydd Wyre Davies, a oedd yn amlwg wedi ei gyffwrdd gan hanes y ffotograffydd hynod hwn a chan erchylltra rhyfel sy’n dal i effeithio cymdeithas Fietnam heddiw.”

Cyngerdd y 10 Difa

Ionawr 3, 2017

Yn dilyn yr ymateb arbennig i gyngerdd y 10 tenor y llynedd, dyma gasglu ynghyd rhai o ddoniau soprano mwyaf disglair Cymru. Dyma gyfle i fwynhau uchafbwyntiau cyngerdd arbennig o lwyfan Venue Cymru, Llandudno i arddangos doniau cerddorol rhai o sopranos mwyaf adnabyddus ac addawol Cymru. Yn perfformio mae Elin Manahan Thomas, Leah-Marian Jones, Gwawr Edwards, Elin Pritchard, Llio Evans, Shân Cothi, Fflur Wyn, Catrin Aur, Ellen Williams ac Eirlys Myfanwy Davies. Bydd y tenor Aled Hall yn cyflwyno’r noson, yn cyd-ganu ac yn ceisio cadw rhyw fath o drefn ar y difas! Bydd y repertoire yn cynnwys clasuron bytholwyrdd o fyd opera a chaneuon poblogaidd Cymreig gyda’r sopranos yn canu unawdau, yn cyd-ganu gyda’i gilydd ac yn perfformio deuawdau gydag Aled – gyda phob un ohonynt yn ceisio cyrraedd y nodau uchel.

Nos Sul, Ionawr 08 am 19:30 S4C

Darren Drws Nesa

Ionawr 3, 2017

Mewn cyfres deuluol newydd sbon, mae bachgen ysgol cyffredin yn cael ei hun mewn sefyllfa anghyffredin iawn. Wedi tor-priodas ei rieni, mae Darren yn rhannu’i amser rhwng dau dŷ – y naill drws nesaf i’r llall. Gyda’i dad yn fwy anaeddfed na fo’i hun, a’i fam wedi gwahodd David ei chariad i symud ati, mae Darren yn cael ei hun ynghanol holl hiwmor, tristwch a hurtrwydd ei sefyllfa newydd. Yr unig gysur iddo ydy ei fod wedi ffansîo Angharad, merch David ers yr ysgol gynradd. Siawns mai dyma ei gyfle!

Gyda chast ifanc newydd yn ymuno â’r actorion profiadol Tara Bethan, Huw Rhys, Dyfrig Evans a Fflur Medi Owen; dyma ddrama sy’n feicrocrosm o gymhlethdodau teuluoedd cyfoes.

Wedi ei ffilmio’n gyfangwbl ar leoliad yn Llanrug, Gwynedd, dyma ddrama deuluol gynnes yn dilyn hynt a helynt un bachgen anffodus, sydd wastad yn ffeindio mai drws nesaf mae ei gartref go iawn.

Dydd Iau, Ionawr 05, 20.25 S4C

6 x 30’

Adrenalin ar y Mynydd

Tachwedd 28, 2016

Beth Angell sy’n mentro i’r copâu i brofi antur, cyffro ac adrenalin ar ben mynyddoedd.

Mae’n cael gwers ddringo, yn ymweld â chanolfan feicio ym Mlaenau Ffestiniog, ac yn cael y profiad o deithio i lawr gwifren wib ar gyflymdra o gan milltir yr awr.

Yn gwmni iddi mae’r sgïwr ifanc Zac Pierce o Lanfairfechan, y beiciwr mynydd Emyr Davies o Lanberis, a’r dringwr Calum Muskett o Fethesda.

Dydd Llun, Rhagfyr 05 12.30pm BBC Radio Cymru

1 x 30”

Gig Chiz o’r Steddfod

Hydref 12, 2016

Cyfle i weld uchafbwyntiau Cyngerdd Huw Chiswell o faes Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn y Fenni. Bellach, mae gig llwyfan y Maes ar nos Wener ola’r Eisteddfod yn denu miloedd o bobl a doedd eleni yn ddim yn eithriad! Ymunwch â chynulleidfa’r Maes wrth i Chiz a’r band berfformio clasur ar ôl clasur, anthem ar ôl anthem!

Nos Sadwrn, Hydref 15 20.30 S4C

1 x 60”

Aberfan: Cantata Memoria

Hydref 6, 2016

Aberfan: Cantata Memoria

Nos Sul, Hydref 9 19.30 S4C

1 x 90”

Cyngerdd arbennig o Ganolfan Mileniwm Cymru i goffáu hanner canmlwyddiant trychineb Aberfan. Prif ddarn y noson yw gwaith comisiwn newydd gan S4C, Cantata Memoria, wedi ei gyfansoddi gan Syr Karl Jenkins a’r Prifardd Mererid Hopwood. Mae’n waith trawiadol a theimladwy, sy’n disgrifio’r trychineb a’i effaith, ond hefyd yn edrych tua’r dyfodol yn obeithiol – gyda goleuni yn thema gwbl ganolog i’r gwaith. Bydd y première byd yn cynnwys perfformiadau gan y bas bariton Bryn Terfel, y soprano Elin Manahan Thomas, y delynores Catrin Finch, yr unawdydd ewffoniwm David Childs, y feiolinydd anhygoel o Dde Corea, Joo Yeon Sir, corau plant Côr Heol y March, Côr y Cwm ac Ysgol Gerdd Ceredigion, corau cymysg Côr Caerdydd, Côr CF1 a Cywair a cherddorfa Sinfonia Cymru. Ceir hefyd perfformiadau gan gorau lleol o Aberfan a darlleniadau arbennig o ddarnau wedi eu cyfansoddi yn arbennig ar gyfer yr achlysur. Nia Roberts sy’n cyflwyno’r darllediad ar S4C. Darllen mwy…

2 wobr Bafta Cymru i Rondo!

Hydref 3, 2016

Cafwyd llwyddiant yn seremoni wobrwyo Bafta Cymru neithiwr. Dau enwebiad i Rondo, a’r ddau gynhyrchiad yn ennill!

Cipiodd Les Misérables - Y Daith i’r Llwyfan y wobr yn y categori Rhaglen Adloniant ac enillodd Côr Cymru – y Rownd Derfynol y categori Darllediad Byw Awyr Agored

Llongyfarchiadau mawr i Hefin Owen a’r holl griw cynhyrchu.

Rebels Iwerddon 1916: Lyn a Dylan Ebenezer

Medi 26, 2016

Eleni yn 2016 mae Iwerddon yn cofio canrif Gwrthryfel y Pasg, brwydr waedlyd a daniodd y daith hir tuag at annibyniaeth y wlad.  Y darlledwyr Lyn Ebenezer a’i fab Dylan sy’n mynd ar daith arbennig i olrhain yr hanes ac i gwrdd â rhai o eiconau’r ymgyrch am annibyniaeth, yn cynnwys Gerry Adams. 1966 oedd y tro cyntaf i Lyn ymweld â Dulyn, ar gyfer dathliadau’r hanner can mlwyddiant. Gorymdeithiodd drwy strydoedd y ddinas gyda’r IRA a’r Free Wales Army, a dyna ddechrau ei obsesiwn â’r Ynys Werdd a’r hanes dramatig.  Er mai digwyddiadau Dulyn 1916 oedd y sbarc, yng Ngwersyll y Frongoch ger Y Bala y cynnwyd y fflam go iawn.  Yno carcharwyd 2,000 o rebels y gwrthryfel, Michael Collins yn eu plith. Dyma’r dynion fyddai’n dychwelyd i Iwerddon i barhau’r frwydr fyddai’n y pen draw yn sicrhau eu hannibyniaeth. Erbyn hyn, Lyn yw un o arbenigwyr penna’r byd ar hanes y Frongoch.

Nos Sul, Hydref 02  20.00, S4C

1 x 60′