Cythrel Canu

Mehefin 6, 2017

Cyfres banel gerddorol yng nghwmni’r cyflwynydd Huw Foulkes a’r capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas.

Nos Iau, Mehefin 8, 20.25 S4C

6 x 30″

Codi Hwyl: Llydaw

Mehefin 5, 2017

Codi Hwyl ar y moroedd mawr

Bydd un o bartneriaethau mwyaf lliwgar y teledu’n mentro’n bellach nag y maen nhw erioed wedi ei wneud o’r blaen mewn cyfres newydd sbon o Codi Hwyl ar S4C.

Bydd y gyfres newydd yn dilyn anturiaethau’r actor poblogaidd o Sir Fôn, John Pierce Jones, a’r diddanwr a’r comedïwr o’r Bala, Dilwyn Morgan, wrth iddyn nhw hwylio o Gaerdydd i Lydaw.

Yn y rhaglen gyntaf, mae John a Dilwyn yn hwylio’u cwch Mystique, o Gaerdydd ar draws y Sianel i Lydaw – taith tri diwrnod o hyd.

O harbwr bach L’Aber Wrac’h mae’r ddau yn ei hel hi am Brest, un o harbwrs naturiol mwyaf Llydaw. Landerne (Landerneau yn Ffrangeg) yw’r cyrchfan nesaf cyn mynd am Douarnenez, a wnaed yn enwog yng nghân Meic Stevens. Y stop olaf cyn dychwelyd i Gymru yw Konk Kerne (Concarneau), lle mae John a Dilwyn yn cymryd rhan yng Ngŵyl y Rhwydi Glas, dathliad i anrhydeddu traddodiadau pysgota’r ardal.

A gyda’r ddau wedi gwneud sawl cyfres o Codi Hwyl erbyn hyn, oes perygl o gwbl i un ohonyn nhw daflu’r llall dros ochr y cwch?

Codi Hwyl

Nos Fercher, Mehefin 14, 20.25 S4C

6 x 30″

Cawlach!

Mai 26, 2017

Un peth yw coginio i’r teulu, peth arall yn llwyr yw coginio gyda’r teulu mewn cystadleuaeth!

Mae S4C am gynnig cyfle i deulu o bedwar i ennill gwyliau tramor mewn gwesty moethus, yn mwynhau bwyd syfrdanol. Ond i ennill y wobr fawr bydd rhaid trechu teuluoedd eraill.

Gall y teulu fod yn unrhyw gyfuniad, Mam, Tad, Nain, Taid, Chwaer, Brawd, Cefndryd, ond bydd rhaid cael o leiaf un plentyn yn rhan o’r tîm. Rhaid i’r cogydd gorau arwain y teulu fel prif gogydd tŷ bwyta. O gofio fod gan bron bob teulu un cogydd da, bydd marciau ychwanegol i’w gael wrth weld y cogyddion salaf yn gwella.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â:

Cawlach@rondomedia.co.uk

029 20 223456

Byddwn yn ffilmio’r gyfres yn ystod yr Hydref!

Gŵyl Ryngwladol Ffilm a Theledu Efrog Newydd

Mai 10, 2017

Mae dau o gynyrchiadau Rondo wedi derbyn cydnabyddiaeth arbennig yng Ngŵyl Ryngwladol Ffilm a Theledu Efrog Newydd.

Mae’r rhaglen ddogfen Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel wedi ennill gwobr Medal Arian y Byd yn yr ŵyl.  Mae’r rhaglen ddogfen hynod yma, sy’n gyd-gynhyrchiad gyda chwmni JTV o Dde Corea, eisoes wedi creu cryn argraff yn rhyngwladol wrth gipio gwobr hefyd ar gyfer y ffilm ddogfen dramor orau yng Ngŵyl Ffilmiau Dogfen Hollywood yn gynharach eleni.

Hefyd, fe wnaeth y cynhyrchiad, Aberfan: Cantata Memoria gyrraedd y rhestr fer a derbyn tystysgrif rownd derfynol Gŵyl Ryngwladol Ffilm a Theledu Efrog Newydd.

Mae hyn oll yn dipyn o gamp – gyda channoedd o gynyrchiadau o 40 o wledydd o dan ystyriaeth yn y gystadleuaeth hon eleni.

Llongyfarchiadau i Caryl, Luned, Hefin a’r timoedd cynhyrchu ar y llwyddiant arbennig yma.

Darllen datganiad S4C i’r wasg

Matt Johnson: Iselder a Fi

Mai 2, 2017

Rhaglen ddogfen bwerus yn dilyn y cyflwynydd teledu Matt Johnson, 34, o Gaerffili, sy’n mynd ar daith bersonol i ddysgu mwy am iechyd meddwl ac iselder, yn enwedig ymysg dynion ifanc. Mae Matt yn siarad yn agored am ei frwydr bersonol gydag iselder. ‘Nôl ym mis Rhagfyr 2009 bu bron iddo gymryd ei fywyd ei hun, cyfrinach a gadwodd yn gudd am flynyddoedd. Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfraniadau gan un o gyd-gyflwynwyr Matt ar This Morning, Eamonn Holmes, a hefyd ei ffrind Tom Fletcher o’r band McFly sydd ei hun wedi brwydro gyda’i iechyd meddwl. Mae Matt erbyn hyn yn llysgennad swyddogol ar gyfer yr elusen Mind, ac yn angerddol dros geisio cael gwared â’r stigma sy’n parhau o gwmpas iechyd meddwl ac iselder. 

Nos Fercher, Mai 10, 21.30 S4C

1 x 60″

Y Dioddefaint yn ôl Ioan

Ebrill 13, 2017

Gwaith Mawr Bach

Y soprano Elin Manahan Thomas sy’n cyflwyno rhaglen ddogfen unigryw i S4C yn olrhain hanes un o gampweithiau mawr cerddoriaeth gysegredig – y Dioddefaint yn ôl Ioan gan JS Bach – a’r perfformiad cyntaf un o’r gwaith yn yr iaith Gymraeg. Bydd y gwaith i’w weld ar S4C nos yfory.

Nos Iau, Ebrill 13, 6.30 S4C

1 x 30”

Y Dioddefaint yn ôl Ioan

Gwaith dirdynnol, llawn emosiwn ar gyfer cyfnod y Pasg ar S4C – y perfformiad cyntaf un o addasiad Cymraeg newydd gan Elin Manahan Thomas a Heini Gruffudd o gampwaith JS Bach – y Dioddefaint yn ôl Ioan. Recordiwyd y perfformiad yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ac arweinydd y perfformiad oedd Huw Williams, Cyfarwyddwr Cerdd Abaty Caerfaddon ac arbenigwr ar arddull perfformio cerddoriaeth cyfnod Baroque. Ymysg y cantorion sy’n perfformio mae Elin Manahan Thomas ei hun; y mezzo-soprano Eirlys Myfanwy Davies; y bariton Jeremy Huw Williams a’r tenor Gwilym Bowen. Y tenor, Rhodri Prys Jones, sy’n canu’r brif ran, Yr Efengylydd.

Dydd Gwener y Groglith, 9pm S4C

1 x 120”

Cofio Sioned James

Ebrill 5, 2017

Rhaglen arbennig yn talu teyrnged ac yn diolch am gyfraniad cerddorol y diweddar Sioned James. Cawn gyfle i edrych nôl ar fywyd y ferch ddireidus o Landysul, a dilyn ei thaith gerddorol o’i chyfnod cynnar yn yr ysgol a’r capel yn Llandysul i’w chyfnod diweddar wrth sefydlu Côrdydd. Cawn gyfweliadau gan ffrindiau a chyfoedion yn ogystal â pherfformiadau arbennig o’r archif.

Nos Wener, Ebrill 07, 9.30pm S4C

1 x 60”

Gwobr Royal Television Society

Mawrth 22, 2017

Rydym wrth ein boddau fod Yeti Media, ynghyd a’r cyd-gynhyrchwyr HCA Entertainment, wedi ennill gwobr Best Daytime Programme am y cynhyrchiad Find It, Fix It, Flog It yng ngwobrau mawreddog RTS Awards 2017. Roedd y beirniaid yn uchel iawn eu clod, ac fe ddywedwyd fod y gyfres yn “stand-out success in the category”.

Mae’r gyfres yn dilyn Henry Cole a Simon O’Brien wrth iddynt ymweld â hen garejys, ysguboriau a siediau ar drywydd arteffactau rhyfedd a rhyfeddol sydd yn sgrechian i gael eu hadfer, neu eu hadnewyddu, gan ddwylo crefftwyr medrus.

Bu’r gyfres gyntaf, a ddarlledwyd ar Channel 4 yn Hydref 2016, yn llwyddiant ysgubol. Arweiniodd hyn at gomisiynu ail gyfres gan ddyblu’r nifer o benodau i 40. Mae’r ail gyfres yn cael ei chynhyrchu ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei darlledu ym mis Mehefin 2017 (Channel 4).

Hoffem ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig â’r gyfres am eu gwaith caled, a diolch yn arbennig i David Sayer yn Channel 4 sydd wedi cefnogi’r rhaglen ers y cychwyn.

Dosberthir y gyfres gan Passion.

Gemau Rhagbrofol Cwpan y Byd Cymru yn fyw ar S4C

Mawrth 10, 2017

Gyda thîm pêl-droed Cymru yn brwydro i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia, bydd S4C yn dangos gweddill gemau Cymru yn yr ymgyrch ragbrofol yn fyw, o 24 Mawrth ymlaen.

Bydd gweddill gemau Cymru ar gael i’w gweld ar deledu daearol, yn rhad ac am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny wedi i’r sianel ddod i gytundeb gyda deiliaid y drwydded swyddogol a’r prif ddarlledwyr yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, Sky Sports.

Dylan Ebenezer fydd yn arwain y tîm cyflwyno, gyda Nic Parry a Malcolm Allen yn y pwynt sylwebu, a’r cyn chwaraewyr Cymru Owain Tudur Jones a Dai Davies yn dadansoddi’r gemau. Rondo Media fydd yn cynhyrchu’r rhaglenni.

Darllen mwy…