Darren Drws Nesa

Ionawr 3, 2017

Mewn cyfres deuluol newydd sbon, mae bachgen ysgol cyffredin yn cael ei hun mewn sefyllfa anghyffredin iawn. Wedi tor-priodas ei rieni, mae Darren yn rhannu’i amser rhwng dau dŷ – y naill drws nesaf i’r llall. Gyda’i dad yn fwy anaeddfed na fo’i hun, a’i fam wedi gwahodd David ei chariad i symud ati, mae Darren yn cael ei hun ynghanol holl hiwmor, tristwch a hurtrwydd ei sefyllfa newydd. Yr unig gysur iddo ydy ei fod wedi ffansîo Angharad, merch David ers yr ysgol gynradd. Siawns mai dyma ei gyfle!

Gyda chast ifanc newydd yn ymuno â’r actorion profiadol Tara Bethan, Huw Rhys, Dyfrig Evans a Fflur Medi Owen; dyma ddrama sy’n feicrocrosm o gymhlethdodau teuluoedd cyfoes.

Wedi ei ffilmio’n gyfangwbl ar leoliad yn Llanrug, Gwynedd, dyma ddrama deuluol gynnes yn dilyn hynt a helynt un bachgen anffodus, sydd wastad yn ffeindio mai drws nesaf mae ei gartref go iawn.

Dydd Iau, Ionawr 05, 20.25 S4C

6 x 30’

Adrenalin ar y Mynydd

Tachwedd 28, 2016

Beth Angell sy’n mentro i’r copâu i brofi antur, cyffro ac adrenalin ar ben mynyddoedd.

Mae’n cael gwers ddringo, yn ymweld â chanolfan feicio ym Mlaenau Ffestiniog, ac yn cael y profiad o deithio i lawr gwifren wib ar gyflymdra o gan milltir yr awr.

Yn gwmni iddi mae’r sgïwr ifanc Zac Pierce o Lanfairfechan, y beiciwr mynydd Emyr Davies o Lanberis, a’r dringwr Calum Muskett o Fethesda.

Dydd Llun, Rhagfyr 05 12.30pm BBC Radio Cymru

1 x 30”

Gig Chiz o’r Steddfod

Hydref 12, 2016

Cyfle i weld uchafbwyntiau Cyngerdd Huw Chiswell o faes Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn y Fenni. Bellach, mae gig llwyfan y Maes ar nos Wener ola’r Eisteddfod yn denu miloedd o bobl a doedd eleni yn ddim yn eithriad! Ymunwch â chynulleidfa’r Maes wrth i Chiz a’r band berfformio clasur ar ôl clasur, anthem ar ôl anthem!

Nos Sadwrn, Hydref 15 20.30 S4C

1 x 60”

Aberfan: Cantata Memoria

Hydref 6, 2016

Aberfan: Cantata Memoria

Nos Sul, Hydref 9 19.30 S4C

1 x 90”

Cyngerdd arbennig o Ganolfan Mileniwm Cymru i goffáu hanner canmlwyddiant trychineb Aberfan. Prif ddarn y noson yw gwaith comisiwn newydd gan S4C, Cantata Memoria, wedi ei gyfansoddi gan Syr Karl Jenkins a’r Prifardd Mererid Hopwood. Mae’n waith trawiadol a theimladwy, sy’n disgrifio’r trychineb a’i effaith, ond hefyd yn edrych tua’r dyfodol yn obeithiol – gyda goleuni yn thema gwbl ganolog i’r gwaith. Bydd y première byd yn cynnwys perfformiadau gan y bas bariton Bryn Terfel, y soprano Elin Manahan Thomas, y delynores Catrin Finch, yr unawdydd ewffoniwm David Childs, y feiolinydd anhygoel o Dde Corea, Joo Yeon Sir, corau plant Côr Heol y March, Côr y Cwm ac Ysgol Gerdd Ceredigion, corau cymysg Côr Caerdydd, Côr CF1 a Cywair a cherddorfa Sinfonia Cymru. Ceir hefyd perfformiadau gan gorau lleol o Aberfan a darlleniadau arbennig o ddarnau wedi eu cyfansoddi yn arbennig ar gyfer yr achlysur. Nia Roberts sy’n cyflwyno’r darllediad ar S4C. Darllen mwy…

2 wobr Bafta Cymru i Rondo!

Hydref 3, 2016

Cafwyd llwyddiant yn seremoni wobrwyo Bafta Cymru neithiwr. Dau enwebiad i Rondo, a’r ddau gynhyrchiad yn ennill!

Cipiodd Les Misérables - Y Daith i’r Llwyfan y wobr yn y categori Rhaglen Adloniant ac enillodd Côr Cymru – y Rownd Derfynol y categori Darllediad Byw Awyr Agored

Llongyfarchiadau mawr i Hefin Owen a’r holl griw cynhyrchu.

Rebels Iwerddon 1916: Lyn a Dylan Ebenezer

Medi 26, 2016

Eleni yn 2016 mae Iwerddon yn cofio canrif Gwrthryfel y Pasg, brwydr waedlyd a daniodd y daith hir tuag at annibyniaeth y wlad.  Y darlledwyr Lyn Ebenezer a’i fab Dylan sy’n mynd ar daith arbennig i olrhain yr hanes ac i gwrdd â rhai o eiconau’r ymgyrch am annibyniaeth, yn cynnwys Gerry Adams. 1966 oedd y tro cyntaf i Lyn ymweld â Dulyn, ar gyfer dathliadau’r hanner can mlwyddiant. Gorymdeithiodd drwy strydoedd y ddinas gyda’r IRA a’r Free Wales Army, a dyna ddechrau ei obsesiwn â’r Ynys Werdd a’r hanes dramatig.  Er mai digwyddiadau Dulyn 1916 oedd y sbarc, yng Ngwersyll y Frongoch ger Y Bala y cynnwyd y fflam go iawn.  Yno carcharwyd 2,000 o rebels y gwrthryfel, Michael Collins yn eu plith. Dyma’r dynion fyddai’n dychwelyd i Iwerddon i barhau’r frwydr fyddai’n y pen draw yn sicrhau eu hannibyniaeth. Erbyn hyn, Lyn yw un o arbenigwyr penna’r byd ar hanes y Frongoch.

Nos Sul, Hydref 02  20.00, S4C

1 x 60′

Trycar

Medi 21, 2016

Mae pedwar unigolyn yn cael eu rhoi trwy gyfres o dasgau gyrru lorïau fydd yn profi eu sgiliau, eu hamynedd a’u dewrder. Gyda phryder cynyddol am y prinder enfawr o yrwyr lorïau yn y wlad, dyma gystadleuaeth sydd yn mynd i’r afael â’r broblem. Gan ddod o gefndiroedd cwbl wahanol a heb unrhyw brofiad blaenorol, mae’r daith o’u blaenau yn un heriol tu hwnt. Yn y pen draw, dim ond un ohonyn nhw fydd yn ennill y cyfle i fod yn yrrwr LGV go iawn!

Nos Sul Medi 25 8.00, S4C

1 x 60′

City of the Unexpected

Medi 19, 2016

Connie Fisher sy’n cyflwyno uchafbwyntiau o ddigwyddiad arbennig iawn, wedi ei gynhyrchu gan National Theatre Wales a Chanolfan Mileniwm Cymru i nodi canmlwyddiant geni’r awdr poblogaidd Roald Dahl  – o’r eirin gwlanog anferth yn glanio yng nghanol y brifddinas, i lwynogod acrobataidd mewn pedwarawd llinynnol; o anfeiliaid rhyfeddol ar waliau Castell Caerdydd i bicnic pyjamas yng nghanol Parc Biwt – heb anghofio priodas y fuwch goch gota wrth gwrs. Penwythnos rhyfeddol o gyflwyniadau theatrig, o gerddoriaeth, dawns ac acrobatau anhygoel.   Wele Gaerdydd yn llenwi’n llawn digwyddiadau rhyfeddol a throi’n Ddinas yr Annisgwyl….

Nos Fercher, Medi 21 19.30 BBC Wales

Pen-blwydd hapus Rownd a Rownd yn 21 oed

Medi 6, 2016

Mae eleni yn flwyddyn fawr i’r gyfres sebon Rownd a Rownd sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 21 oed. I nodi’r garreg filltir; cyfle i hel atgofion, rhannu straeon a chael cip y tu ôl i’r llenni yn y rhaglen arbennig Pen-blwydd Hapus Rownd a Rownd ar S4C nos Sul 11 Medi.

Y digrifwr Tudur Owen fydd yn ein tywys o amgylch set y gyfres ym Mhorthaethwy, canolbwynt holl ddrama tref ddychmygol Glanrafon. Wrth sgwrsio gyda rhai o actorion y gyfres cawn ein diddanu wrth glywed straeon doniol, troeon trwstan a rhannu ambell gyfrinach.

Bydd hefyd cyfle i hel atgofion gyda’r golygfeydd mwyaf cofiadwy dros y blynyddoedd – o’r swsys gorau i’r stynts mwyaf brawychus; y slapiau cas a’r ymadawiadau ddaeth â dagrau i’n gruddiau.

Mae’r gyfres yn ôl ar y sgrin, bob nos Fawrth a nos Iau, ar 13 Medi. Cyn y seibiant dros gyfnod yr haf, roedd dilynwyr y gyfres ar bigau’r drain eisiau gwybod canlyniad y tân yn y siop. Beth fydd tynged Alwena? Ac a gawn ni wybod pwy oedd yn gyfrifol am ei danio?

Pen-blwydd Hapus Rownd a Rownd

Nos Sul 11 Medi 8.00, S4C

Rownd a Rownd

Bob Nos Fawrth a Nos Iau 7.30, S4C

Omnibws bob dydd Sul gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin

In Parenthesis

Mehefin 30, 2016

Opera yn coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf i’w darlledu yr haf hwn 

Bydd cynulleidfaoedd ledled Cymru a’r byd yn cael y cyfle i weld opera newydd Opera Cenedlaethol Cymru sef In Parenthesis eleni diolch i gyfres o ffilmiau sinema a darllediadau ar-lein o’r opera.  

In Parenthesis, sydd wedi’i chomisiynu gan Ymddiriedolaeth Nicholas John gyda 14-18 NOW, sef rhaglen gelfyddydau y DU ar gyfer Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, yw addasiad operatig o gerdd fawr y bardd, awdur ac arlunydd David Jones. Wedi’i chyfansoddi gan Iain Bell, mae’n cofio profiad personol David Jones fel milwr ym Mrwydr Coed Mametz lle gwasanaethodd gyda’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.  Darllen mwy…