Dechrau Canu Dechrau Canmol

Chwefror 2, 2018

Bydd wynebau newydd a chyfarwydd yn dod ynghyd i gyflwyno un o gyfresi hynaf S4C ar ei newydd wedd nos Sul, 4 Chwefror ar S4C.

Mae’r gyfres grefyddol Dechrau Canu Dechrau Canu wedi bod yn rhan annatod o amserlen S4C ers 1989, ond o hyn ymlaen bydd pump cyflwynydd newydd yn ymuno âr rhaglen.

Darllen mwy…

Band Cymru – Rowndiau Cynderfynol

Ionawr 30, 2018

Band Cymru 2018 – Rowndiau Cynderfynol

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth


Sadwrn 17.02.18

2.30pm

Band Arian Llaneurgain

Band y Cory

Band Mawr Coleg Brenhinol Cymru

8.00pm

Band Pres Dinas Caerdydd (Melin Griffith)

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

3 D Brass


 

Sul 18.02.18

2.30pm

Band BTM

Band Tylorstown

Brass Beaumaris

8.00pm

Band ‘Temperance’ Tongwynlais

Band Tref Porth Tywyn (Burry Port)

Band Mawr Cymdeithas Jazz Prifysgol Caerdydd


 

Mynnwch eich sedd yn y gynulleidfa i brofi gwefr y cystadlu a mwynhau seiniau godidog byd y bandiau.

Offer cyfieithu ar gael

Tocynnau am ddim

029 2022 3456

bandcymru@rondomedia.co.uk

 

Deddf Erthylu 1967

Ionawr 23, 2018

Oeddech chi yn eich arddegau hwyr neu eich ugeiniau yn ystod Chwyldro’r Chwedegau?

Rydym angen eich cymorth i adrodd stori hollbwysig am fywydau menywod yng Nghymru cyn Deddf Erthylu 1967.

Gan nodi 50 mlynedd ers gweithredu Deddf Erthylu 1967, mae Rondo yn cynhyrchu rhaglen i S4C am erthyliad a’r effaith a gafodd y ddeddfwriaeth drawsnewidiol yma ar fywydau menywod Cymru. Bydd y ffilm hanes llafar hon yn adrodd hanes sut y cafodd y frwydr am erthyliad diogel a chyfreithiol ei hennill gan edrych ar y sefyllfaoedd anobeithiol y gorfodwyd merched iddo cyn i’r ddeddf gael ei basio.

Rydym yn awyddus i glywed gan ferched a gafodd eu bywydau wedi ei effeithio gan erthyliad ac sy’n barod i siarad â ni yn gyfrinachol. Hoffem siarad â menywod sydd wedi ymgyrchu am y mater a chyda gweithwyr iechyd proffesiynol gan gynnwys doctoriaid, nyrsys a meddygon teulu a allai fod â straeon am y pwnc o’r 1960’au. Yn benodol, hoffem siarad â merched gafodd brofiad o erthyliad cartref neu stryd gefn cyn 1967.

Gallwn eich sicrhau y byddwn yn trin y pwnc gyda’r sensitifrwydd y mae’n ei haeddu ac ein bod yn frwd dros ddweud y stori hollbwysig am Ddeddf 1967 a’i goblygiadau hyd yn hyn.

Bydd yr holl sgwrs yn gwbl gyfrinachol.

Os yr ydych yn gallu helpu, anfonwch e-bost i merched@yetitelevision.com neu cysylltwch â Jacci – ffôn/testun 07855 358525 

 

Cynefin

Ionawr 5, 2018

Yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd Bro Ffestiniog. Mae hi’n ardal sy’n frith o hanes, o straeon y chwareli llechi i chwedlau’r Mabinogi. Yn ogystal ag ymweld a’r man lle bu chwarter cyfoeth Prydain Fawr yn cuddio yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cawn glywed am fath arbennig iawn o drafnidiaeth. Byddwn hefyd yn ceisio cael ateb i’r cwestiwn os yw hi wir yn bwrw glaw o hyd ym Mlaenau Ffestiniog.

Nos Sul,  Ionawr 7, 20.00 S4C

6 x 60″

Cyhoeddi Cystadleuwyr Band Cymru 2018

Rhagfyr 15, 2017

Band Cymru 2018 

 • Band Tref Porth Tywyn (Burry Port)
 • Band Pres Dinas Caerdydd (Melin Griffith)
 • Band Arian Llaneurgain
 • Brass Beaumaris
 • Band Tylorstown
 • Band BTM
 • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 • Band y Cory
 • Band ‘Temperance’ Tongwynlais
 • 3D Brass
 • Cymdeithas Jazz Prifysgol Caerdydd
 • Band Mawr Coleg Brenhinol Cymru

Band Ieuentid Cymru 2018 

 • Band Jazz Tryfan
 • Cerddorfa Jazz Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro
 • Band Mawr Ieuenctid Torfaen
 • Band Pres Ieuenctid Gwent

Llongyfarchiadau i’r holl fandiau!

* Dalier sylw, nid yw’r rhestrau uchod mewn unrhyw drefn arbennig *

Enwebiad Gwobrau Broadcast i Gantata Memoria

Tachwedd 24, 2017

Mae rhaglen S4C o berfformiad cyntaf gwaith corawl Syr Karl Jenkins a Dr Mererid Hopwood, Cantata Memoria: Er Mwyn y Plant wedi ei chynnwys ar restr fer gwobrau anrhydeddus Broadcast.

Mae’r rhaglen Aberfan: Cantata Memoria a ddarlledwyd ar S4C ar 9 Hydref 2016 wedi ei henwebu am wobr yn y Categori Rhaglen Gerddoriaeth orau. Roedd y cynhyrchiad gan Rondo Media a’r perfformiad cyntaf o’r gwaith ar lwyfan Canolfan y Mileniwm Cymru, yn cofnodi hanner can mlynedd ers y trychineb yng nghymuned lofaol Aberfan, a lladdwyd 116 o blant a 28 o oedolion.

“Llongyfarchiadau gwresog i Syr Karl Jenkins a Dr Mererid Hopwood am y campwaith a fydd yn aros yn deyrnged i gymuned Aberfan, ac i dîm cynhyrchu Rondo Media am ddod â digwyddiad mor arwyddocaol i sgriniau S4C.” Amanda Rees, Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys S4C.

Mae rhestr fer gwobrau Broadcast yn dethol y gorau yn unig o blith cynyrchiadau darlledu, gyda phrif ddarlledwyr a llwyfannau ar-lein fel Netflix yn ymrafael am y gwobrau.

Bydd y noson wobrwyo yn cael ei chynnal yn Llundain ar 7 Chwefror 2018.

Cythrel Canu

Tachwedd 9, 2017

Huw Foulkes fydd yn ceisio cadw trefn ar y capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas wrth i’r gyfres banel gerddorol ddychwelyd i S4C. Bydd cythrel canu go iawn wrth i’r gwesteion, Trystan Ll?r Griffiths, DJ Bry, Chris Needs a Miriam Isaac ymuno yn yr hwyl a’r anhrefn. Geraint Cynan fydd yn gosod ambell her gerddorol, a daw’r cyfan yr wythnos yma o Theatr yr Atrium yng Nghaerdydd.

Nos Iau, Tachwedd 9, 20.25 S4C

6 x 30″

Ysgol Ddawns Anti Karen

Medi 11, 2017

Mae Karen Pritchard – corwynt Caernarfon – yn ôl am gyfres arall llawn egni a hiwmor heintus wrth ddysgu dawnsio disgo i dros gant o enethod rhwng 4 a 18 oed. Wedi blynyddoedd yn rhuthro rhwng ysgolion a neuaddau pentref, mae Anti Karen wedi penderfynu gwireddu breuddwyd drwy agor stiwdio ddawns. Ond haws dweud na gwneud yng nghanol prysurdeb y cofrestru a pharatoi pom-poms y genod hyn. Yn fam, gwraig a modryb brysur i bawb, mae hi ar fin fod yn nain eto. Yr unig broblem yw bod y babi am gyrraedd yr un pryd â chystadleuaeth fawr yn Blackpool!

Nos Wener, Medi 15, 20.25 S4C

6 x 30″

Enwebiadau BAFTA Cymru

Medi 4, 2017

Rydym ni’n falch iawn o weld bod cynifer o gynyrchiadau Rondo wedi eu henwebu ar gyfer gwobrau BAFTA Cymru eleni:

Yn y categori adloniant, mae 2 o raglenni Rondo wedi cyrraedd y rhestr fer – sef yr ail raglen am ddathliad canmlwyddiant Roald Dahl a’r digwyddiad City of the Unexpected i BBC Wales a chyngerdd arbennig Cantata Memoria.   Mae cyfres Arfordir Cymru – Ceredigion wedi ei henwebu yn y categori cyfres ffeithiol ac mae’r rhaglen ddogfen ddirdynnol Hillsborough:  Yr Hunllef Hir wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer rhaglenni dogfen sengl.  Mae Ffeinal Band Cymru 2016 wedi derbyn enwebiad yn y categori ar gyfer y darllediad byw gorau. Llongyfarchiadau i bawb o’r timoedd cynhyrchu ar yr enwebiadau hyn.

A Oes Heddwch? Y Daith i’r Llwyfan

Gorffennaf 31, 2017

Rhaglen arbennig yn bwrw golwg dros y broses greadigol ac ymarferol o lwyfannu un o gyngherddau agoriadol a mwyaf uchelgeisiol yr Eisteddfod Genedlaethol. Cawn brofi’r misoedd ar fisoedd o waith diflino gan rai o artistiaid a cherddorion mwyaf nodedig Cymru, gan gynnwys Mari Pritchard, Osian Rhys Williams (Candelas) Dafydd ac Aled Hughes (Cowbois Rhos Botwnog), y Prifardd Guto Dafydd a’r cyfansoddwr corawl poblogaidd Paul Mealor. Byddwn yn olrhain hanes y syniad sydd wedi datblygu dros gyfnod o ddwy flynedd a mwy, hyd yr ymarfer olaf cyn i’r holl berfformwyr ymgasglu ar lwyfan y Pafiliwn.

A Oes Heddwch? Y Daith i’r Llwyfan

Nos Fercher, Awst 02, 20.25 S4C

1 x 30″