Gŵyl Ryngwladol Ffilm a Theledu Efrog Newydd

Mai 10, 2017

Mae dau o gynyrchiadau Rondo wedi derbyn cydnabyddiaeth arbennig yng Ngŵyl Ryngwladol Ffilm a Theledu Efrog Newydd.

Mae’r rhaglen ddogfen Philip Jones Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel wedi ennill gwobr Medal Arian y Byd yn yr ŵyl.  Mae’r rhaglen ddogfen hynod yma, sy’n gyd-gynhyrchiad gyda chwmni JTV o Dde Corea, eisoes wedi creu cryn argraff yn rhyngwladol wrth gipio gwobr hefyd ar gyfer y ffilm ddogfen dramor orau yng Ngŵyl Ffilmiau Dogfen Hollywood yn gynharach eleni.

Hefyd, fe wnaeth y cynhyrchiad, Aberfan: Cantata Memoria gyrraedd y rhestr fer a derbyn tystysgrif rownd derfynol Gŵyl Ryngwladol Ffilm a Theledu Efrog Newydd.

Mae hyn oll yn dipyn o gamp – gyda channoedd o gynyrchiadau o 40 o wledydd o dan ystyriaeth yn y gystadleuaeth hon eleni.

Llongyfarchiadau i Caryl, Luned, Hefin a’r timoedd cynhyrchu ar y llwyddiant arbennig yma.

Darllen datganiad S4C i’r wasg

Matt Johnson: Iselder a Fi

Mai 2, 2017

Rhaglen ddogfen bwerus yn dilyn y cyflwynydd teledu Matt Johnson, 34, o Gaerffili, sy’n mynd ar daith bersonol i ddysgu mwy am iechyd meddwl ac iselder, yn enwedig ymysg dynion ifanc. Mae Matt yn siarad yn agored am ei frwydr bersonol gydag iselder. ‘Nôl ym mis Rhagfyr 2009 bu bron iddo gymryd ei fywyd ei hun, cyfrinach a gadwodd yn gudd am flynyddoedd. Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfraniadau gan un o gyd-gyflwynwyr Matt ar This Morning, Eamonn Holmes, a hefyd ei ffrind Tom Fletcher o’r band McFly sydd ei hun wedi brwydro gyda’i iechyd meddwl. Mae Matt erbyn hyn yn llysgennad swyddogol ar gyfer yr elusen Mind, ac yn angerddol dros geisio cael gwared â’r stigma sy’n parhau o gwmpas iechyd meddwl ac iselder. 

Nos Fercher, Mai 10, 21.30 S4C

1 x 60″

Y Dioddefaint yn ôl Ioan

Ebrill 13, 2017

Gwaith Mawr Bach

Y soprano Elin Manahan Thomas sy’n cyflwyno rhaglen ddogfen unigryw i S4C yn olrhain hanes un o gampweithiau mawr cerddoriaeth gysegredig – y Dioddefaint yn ôl Ioan gan JS Bach – a’r perfformiad cyntaf un o’r gwaith yn yr iaith Gymraeg. Bydd y gwaith i’w weld ar S4C nos yfory.

Nos Iau, Ebrill 13, 6.30 S4C

1 x 30”

Y Dioddefaint yn ôl Ioan

Gwaith dirdynnol, llawn emosiwn ar gyfer cyfnod y Pasg ar S4C – y perfformiad cyntaf un o addasiad Cymraeg newydd gan Elin Manahan Thomas a Heini Gruffudd o gampwaith JS Bach – y Dioddefaint yn ôl Ioan. Recordiwyd y perfformiad yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ac arweinydd y perfformiad oedd Huw Williams, Cyfarwyddwr Cerdd Abaty Caerfaddon ac arbenigwr ar arddull perfformio cerddoriaeth cyfnod Baroque. Ymysg y cantorion sy’n perfformio mae Elin Manahan Thomas ei hun; y mezzo-soprano Eirlys Myfanwy Davies; y bariton Jeremy Huw Williams a’r tenor Gwilym Bowen. Y tenor, Rhodri Prys Jones, sy’n canu’r brif ran, Yr Efengylydd.

Dydd Gwener y Groglith, 9pm S4C

1 x 120”

Cofio Sioned James

Ebrill 5, 2017

Rhaglen arbennig yn talu teyrnged ac yn diolch am gyfraniad cerddorol y diweddar Sioned James. Cawn gyfle i edrych nôl ar fywyd y ferch ddireidus o Landysul, a dilyn ei thaith gerddorol o’i chyfnod cynnar yn yr ysgol a’r capel yn Llandysul i’w chyfnod diweddar wrth sefydlu Côrdydd. Cawn gyfweliadau gan ffrindiau a chyfoedion yn ogystal â pherfformiadau arbennig o’r archif.

Nos Wener, Ebrill 07, 9.30pm S4C

1 x 60”

Gwobr Royal Television Society

Mawrth 22, 2017

Rydym wrth ein boddau fod Yeti Media, ynghyd a’r cyd-gynhyrchwyr HCA Entertainment, wedi ennill gwobr Best Daytime Programme am y cynhyrchiad Find It, Fix It, Flog It yng ngwobrau mawreddog RTS Awards 2017. Roedd y beirniaid yn uchel iawn eu clod, ac fe ddywedwyd fod y gyfres yn “stand-out success in the category”.

Mae’r gyfres yn dilyn Henry Cole a Simon O’Brien wrth iddynt ymweld â hen garejys, ysguboriau a siediau ar drywydd arteffactau rhyfedd a rhyfeddol sydd yn sgrechian i gael eu hadfer, neu eu hadnewyddu, gan ddwylo crefftwyr medrus.

Bu’r gyfres gyntaf, a ddarlledwyd ar Channel 4 yn Hydref 2016, yn llwyddiant ysgubol. Arweiniodd hyn at gomisiynu ail gyfres gan ddyblu’r nifer o benodau i 40. Mae’r ail gyfres yn cael ei chynhyrchu ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei darlledu ym mis Mehefin 2017 (Channel 4).

Hoffem ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig â’r gyfres am eu gwaith caled, a diolch yn arbennig i David Sayer yn Channel 4 sydd wedi cefnogi’r rhaglen ers y cychwyn.

Dosberthir y gyfres gan Passion.

Gemau Rhagbrofol Cwpan y Byd Cymru yn fyw ar S4C

Mawrth 10, 2017

Gyda thîm pêl-droed Cymru yn brwydro i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia, bydd S4C yn dangos gweddill gemau Cymru yn yr ymgyrch ragbrofol yn fyw, o 24 Mawrth ymlaen.

Bydd gweddill gemau Cymru ar gael i’w gweld ar deledu daearol, yn rhad ac am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny wedi i’r sianel ddod i gytundeb gyda deiliaid y drwydded swyddogol a’r prif ddarlledwyr yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, Sky Sports.

Dylan Ebenezer fydd yn arwain y tîm cyflwyno, gyda Nic Parry a Malcolm Allen yn y pwynt sylwebu, a’r cyn chwaraewyr Cymru Owain Tudur Jones a Dai Davies yn dadansoddi’r gemau. Rondo Media fydd yn cynhyrchu’r rhaglenni.

Darllen mwy…

Enwebiadau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2017

Mawrth 3, 2017

Newyddion da ar fore Gwener gwlyb a gwyntog:   mae 3 o gynyrchiadau Rondo wedi cael enwebiad ar gyfer gwobr yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2017:  rhaglenni City of the Unexpected (Categori Celfyddydau),  Les Miserables – Y Daith i’r Llwyfan (Categori Adloniant) a’r rhaglen ddogfen Ffwtbol a Fflêrs (Categori Hanes).  Hefyd, mae’r ap Llond Ceg gan Galactig wedi derbyn enwebiad.   Llongyfarchiadau i bawb!

Hillsborough: Yr Hunllef Hir

Ionawr 17, 2017

Rhaglen arbennig yn dilyn Dylan Llewelyn o Bwllheli sy’n edrych ‘nôl ar drychineb Hillsborough, Sheffield lle bu farw 96 o gefnogwyr Lerpwl mewn gêm bêl-droed ar 15 Ebrill, 1989. Bu Dylan yn dyst i drychineb chwaraeon gwaethaf Prydain. Yn ogystal â chwrdd â rhai o’r teuluoedd gollodd anwyliaid, bydd hefyd yn siarad â chwaraewyr Lerpwl, Ian Rush a John Barnes. Bydd nifer o’r Cymry fu hefyd yn dyst i’r digwyddiadau erchyll yn siarad yn agored am y tro cyntaf am eu profiadau dirdynnol.

Nos Fawrth, Ionawr 24, 21.30 S4C

1 x 60″

Pryd o Sêr

Ionawr 17, 2017

Mae wyth o wynebau cyfarwydd y genedl yn barod i frwydro y tu allan a’r tu mewn i’r gegin. Pwy fydd seren gynta’r gegin eleni a phwy fydd capteiniaid y ddau dîm? Wrth iddynt wynebu sawl her a sialens, a fydd dagrau a dadlau? Un peth sy’n sicr, fe ddylen nhw fod yn barod i ddisgwyl yr annisgwyl wrth ymgymryd â gwaith y gegin!

Nos Sul, Ionawr 22, 7.30 S4C